ฝากถึง สสวท.

ปีทองของ สสวท.

Play Video
ปี พ.ศ. 2565 นี้ สสวท. ถูกสถาปนาขึ้นครบ 50 ปี จึงถือเป็นปีทองของ สสวท.
เราจะพัฒนาคนและพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีภูมิรู้และภูมิปัญญาที่กล้าแกร่ง
เราจะก้าวข้ามทศวรรษที่ 5 ด้วยก้าวที่มั่นคงเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า

ประธานกรรมการ สสวท.

ปี พ.ศ. 2565 นี้ สสวท. ถูกสถาปนาขึ้นครบ 50 ปี จึงถือเป็นปีทองของ สสวท. เราจะพัฒนาคนและพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีภูมิรู้และภูมิปัญญาที่กล้าแกร่งเราจะก้าวข้ามทศวรรษที่ 5 ด้วยก้าวที่มั่นคงเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

ศ. ดร.ประสาท สืบค้า

ประธานกรรมการ สสวท.

ความประทับใจ จากรุ่นสู่รุ่น

Play Video
ความประทับใจ สสวท.
1. บุคลากรดี
2. มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี
3. เป็นที่ยกย่องและยอมรับของสังคม

รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร

อดีตประธานกรรมการ สสวท. (พ.ศ. 2549 - 2555 และ 2558 - 2561)

การเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนไปอย่างเร็วและอย่างมากจากระบบฐานข้อมูลทั้งหลายของโลก ดังนั้น สสวท. ต้องใช้วิทยายุทธในการจัดกระบวนทัพ และกระบวนท่าให้ถูกต้องตามยุคสมัย และใช้ศักยภาพของนักเรียนทุน
ผู้มีความสามารถพิเศษมาปรับการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ในปัจจุบัน
ให้ยิ่งขึ้นต่อไป

ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

อดีตประธานกรรมการ สสวท. (พ.ศ. 2545 - 2548)

การเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนไปอย่างเร็วและอย่างมากจากระบบฐานข้อมูลทั้งหลายของโลก ดังนั้น สสวท. ต้องใช้วิทยายุทธในการจัดกระบวนทัพ และกระบวนท่าให้ถูกต้องตามยุคสมัย และใช้ศักยภาพของนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษมาปรับการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ในปัจจุบันให้ยิ่งขึ้นต่อไป

ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

อดีตประธานกรรมการ สสวท. (พ.ศ. 2545 - 2548)

Play Video
Play Video
เราทำงานในหน้าที่ใดก็จะต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ
หากเราทำงานในหน้าที่ใดของ สสวท. จงตั้งใจทำงานในหน้าที่ตนเอง
อย่างสุดความสามารถ

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (พ.ศ. 2540 - 2544)

เราทำงานในหน้าที่ใดก็จะต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากเราทำงานในหน้าที่ใดของ สสวท. จงตั้งใจทำงานในหน้าที่ตนเองอย่างสุดความสามารถ

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (พ.ศ. 2540 - 2544)

เสียงตอบรับที่ ทปอ. ได้รับจากความร่วมมือกับ สสวท. ในการออกข้อสอบ TCAS ดีมาก เนื่องจากข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ ได้รับเสียงสะท้อนจากโรงเรียนกวดวิชา นักเรียน และครูในแง่บวก

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Play Video
Play Video
สิ่งที่ สสวท. ทำไว้ครอบคลุมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (พ.ศ. 2544 - 2548)

สสวท. ครบ 50 ปีแล้ว เพราะมีบุคลากรมีจิตใจที่รักองค์กร มีความศรัทธา เชื่อมั่นในปรัชญาขององค์กร องค์กรถึงก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน
และหวังเป็นอย่างยิ่ง สสวท. จะพัฒนาต่อไปอย่างก้าวกระโดด 

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

สสวท. ครบ 50 ปีแล้ว เพราะมีบุคลากรมีจิตใจที่รักองค์กร มีความศรัทธา เชื่อมั่นในปรัชญาขององค์กร องค์กรถึงก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่ง สสวท. จะพัฒนาต่อไปอย่างก้าวกระโดด 

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

Play Video
Play Video
สสวท. เป็นหน่วยงานระดับชาติในการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

อาจารย์นันทิยา บุญเคลือบ

อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

สสวท. เป็นหน่วยงานระดับชาติในการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

อาจารย์นันทิยา บุญเคลือบ

อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

จากเล็กน้อยเป็นร้อยพัน

Play Video
ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สสวท. จะเป็นหน่วยที่ทำให้เกิด
สถาบันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู พูดง่าย ๆ ว่า
สสวท. ที่ดูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็กลายเป็น
สสวท. ที่ดูทุกสาระการเรียนรู้

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สสวท. จะเป็นหน่วยที่ทำให้เกิดสถาบันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู พูดง่าย ๆ ว่า สสวท. ที่ดูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็กลายเป็น สสวท. ที่ดูทุกสาระการเรียนรู้

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนักเรียนทุนของ สสวท. ทำมานานและได้ผลอย่างชัดเจน
ผู้ที่จบมาทางนี้มีบทบาทสูงมากในทั้งการเรียนการสอน
การวิจัยในมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ผมคิดว่าเป็นตัวอย่าง
ของโครงการที่ได้รับความสำเร็จ

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการนักเรียนทุนของ สสวท. ทำมานานและได้ผลอย่างชัดเจน ผู้ที่จบมาทางนี้มีบทบาทสูงมากในทั้งการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้รับความสำเร็จ

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Play Video
Play Video
สสวท. ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาโดยตลอดจนถึง 50 ปี อนาคตอยากเห็น สสวท. ดำรงอยู่โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของเราอย่างเต็มความสามารถ และเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (พ.ศ. 2553 - 2561)

คำขอบคุณ

Play Video
ขอบคุณ สสวท. ที่มอบสื่อออนไลน์ดี ๆ ที่นำหนังสือเข้ามาในสื่อออนไลน์ ทำให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นักเรียนมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้น

ครูกนกวรรณ เย็นใจ

โรงเรียนบ้านหนองแค จังหวัดชัยนาท

Play Video
ขอบคุณ สสวท. เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนครู
มาตลอด ไม่เคยเห็น สสวท. ทิ้งครูคนไหนเลย

ครูอนลัส คาลเคล

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ขอบคุณ สสวท. เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนครูมาตลอด ไม่เคยเห็น สสวท. ทิ้งครูคนไหนเลย

ครูอนลัส คาลเคล

โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

Play Video
อยากเห็น สสวท. เป็นผู้นำของการพัฒนาในยุค New Normal นี้ เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาครู สสวท. เป็นสถาบันมีคุณค่า มีบทบาทสำคัญมาก

ครูรณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี