การเสวนางาน 50 ปี สสวท.

16 มกราคม 2565

TALK #1

Redesigning Future Education

เวลา 10:30 - 12:00 น.

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ สสวท.

PANEL DISCUSSION#1

What will future schooling look like?

อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า

ดำเนินรายการโดย ดร. วรวรงค์ รักเรื่องเดช
เวลา 12:00-14.30 น.
นพ.ธีเกียรติ เจริญเศรษฐสิลป์
ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ

คุณณิชา พิทยาพงศกร

นักวิจัยอาวุโส TDRI

คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

ผู้ก่อตั้งและ CEO Saturday School

PANEL DISCUSSION#2

พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ

ดำเนินรายการโดย ดร.เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์

เวลา 14:30-16.00 น.
นพ.ธีเกียรติ เจริญเศรษฐสิลป์
ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ

ดร.สิริกร มณีรินทร์

ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.ประภาภัทร นิยม

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช

รองผู้อำนวยการ สสวท.

17 มกราคม 2565

TALK#2

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

ดำเนินรายการโดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง

เวลา 09:00 - 10:30 น.

ศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณณิชา พิทยาพงศกร

โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)

คุณครูปุณยาพร ผิวขำ

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร

คุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

ดร.พศิน มนูรังษี

นักวิจัยอาวุโส Google Research

PANEL DISCUSSION#3

Where are you in the education ecosystem? ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา

ดำเนินรายการโดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ เวลา 14:30-16.00 น.

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์

รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

คุณสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร

อาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณไพรัช ชัยชาญ

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

PANEL DISCUSSION#4

ทิศทางการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในยุค 4.0

ดำเนินรายการ โดย คุณกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

รศ. ดร.ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย

รองผู้อำนวยการ สสวท.

PANEL DISCUSSION#4

ดำเนินรายการ โดย ดร.นัฏฐพร รุจิขจร

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ สสวท.

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผศ. ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย