รายชื่อครูที่เข้ารับพระราชทานรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

ในการจัดงานครบ 50 ปี สสวท.

รายชื่อครูที่เข้ารับพระราชทานรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ในการจัดงานครบ 50 ปี สสวท.

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2. พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน – โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่
3. นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล – โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2. นางสาวจินตนา ธิปัน – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
3. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง – โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับประถมศึกษา

ทีมบ้านย่านดินแดง 
1. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นางสาวกฤษณา คลิ้งเคล้า – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ์ – โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นางฐิตาพร ภักดีใหม่ – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม ได้แก่

ทีม STEM Four Shared 
1. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
2. นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยา – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
3. นายกันตภณ นุชวิจิตร – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
4. นางจุฑามาศ มูลเขียว – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก

ทีมเก้าอี้กระดาษ
1. นางพิชญ์นภา สิงหกุล – โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่
2. นางสาวสุภาวดี ธิกา – โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. นายเขมรัฐ คำลือ – โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

ทีม MATH – UTW 
1. นายนิรันดร์ บุญศรี – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
2. นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
3. นางสาวจันทิมา กุลศรี – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
4. นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีม STEMKKW 
1. นายนาคิน สัจจะเขตต์ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
2. นายศิวะ ปินะสา – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ทีมร่มประดู่ครูสมาร์ท 
1. นางสุพรรณวดี ประสงค์ – โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ – โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา
1. นางสาวอังรพิมพ์ ใจวันดี – โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2. นายจักรพันธ์ จตุรพรธนโชติ – โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอุทิศ จ๊ะปิน – โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง
4. นางกัญญารัตน์ สุมนะ – โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์นุสรณ์) จังหวัดลำปาง

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสุภิน ผิวสา – โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
2. นายณัฐพล บัวอุไร – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
3. นางสาวอริสรา ชัดเจน – โรงเรียนบ้านแก้งยาง จังหวัดอุบลราชธานี
4. นางสุพักตรา สำราญสุข – โรงเรียนกระแซงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
5. นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ – โรงเรียนวัดยางสว่างอารณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายวิฑูรย์ สืบโมรา – โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
2. นายสงกรานต์ บุตตะวงศ์ – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

ประเภททีม ระดับประถมศึกษา

ทีมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

1. นางทิพวรรณ พวกดี – โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา – โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี

ทีมโรงเรียนวัดเดิมเจ้า

1. นางสาวดวงกมล สิบมุด – โรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์ – โรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา

1. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ – โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ – โรงเรียนบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธ์ อ่อนศรี – วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวสุชาดา ว่องไว – โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
3. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ – โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร
4. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์ – โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมลงเรือลำเดียวกัน 
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
2. นายศุภกฤต รองาม – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
3. นายกฤษดา ดวงจิตต์เจริญ – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวสาลินี ชาดา – โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
2. นางนันทนัช นันทพงษ์ – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทีมราชวินิตบางแก้ว

1. นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
2. นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท – โรงเรียนวันทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ