รายชื่อครูที่เข้ารับพระราชทานรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ในการจัดงานครบ 50 ปี สสวท.

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2. พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน – โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่
3. นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล – โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
2. นางสาวจินตนา ธิปัน – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
3. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง – โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับประถมศึกษา

ทีมบ้านย่านดินแดง 
1. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นางสาวกฤษณา คลิ้งเคล้า – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ์ – โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นางฐิตาพร ภักดีใหม่ – โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม ได้แก่

ทีม STEM Four Shared 
1. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
2. นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยา – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
3. นายกันตภณ นุชวิจิตร – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
4. นางจุฑามาศ มูลเขียว – โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก

ทีมเก้าอี้กระดาษ
1. นางพิชญ์นภา สิงหกุล – โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่
2. นางสาวสุภาวดี ธิกา – โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. นายเขมรัฐ คำลือ – โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

ทีม MATH – UTW 
1. นายนิรันดร์ บุญศรี – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
2. นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
3. นางสาวจันทิมา กุลศรี – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
4. นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ – โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีม STEMKKW 
1. นายนาคิน สัจจะเขตต์ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
2. นายศิวะ ปินะสา – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ทีมร่มประดู่ครูสมาร์ท 
1. นางสุพรรณวดี ประสงค์ – โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ – โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา
1. นางสาวอังรพิมพ์ ใจวันดี – โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
2. นายจักรพันธ์ จตุรพรธนโชติ – โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอุทิศ จ๊ะปิน – โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง
4. นางกัญญารัตน์ สุมนะ – โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์นุสรณ์) จังหวัดลำปาง

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสุภิน ผิวสา – โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
2. นายณัฐพล บัวอุไร – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
3. นางสาวอริสรา ชัดเจน – โรงเรียนบ้านแก้งยาง จังหวัดอุบลราชธานี
4. นางสุพักตรา สำราญสุข – โรงเรียนกระแซงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
5. นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ – โรงเรียนวัดยางสว่างอารณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายวิฑูรย์ สืบโมรา – โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
2. นายสงกรานต์ บุตตะวงศ์ – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

ประเภททีม ระดับประถมศึกษา

ทีมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

1. นางทิพวรรณ พวกดี – โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา – โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี

ทีมโรงเรียนวัดเดิมเจ้า

1. นางสาวดวงกมล สิบมุด – โรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์ – โรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา

1. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ – โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ – โรงเรียนบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธ์ อ่อนศรี – วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวสุชาดา ว่องไว – โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
3. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ – โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร
4. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์ – โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมลงเรือลำเดียวกัน 
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
2. นายศุภกฤต รองาม – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
3. นายกฤษดา ดวงจิตต์เจริญ – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวสาลินี ชาดา – โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
2. นางนันทนัช นันทพงษ์ – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
3. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ – โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทีมราชวินิตบางแก้ว

1. นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
2. นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท – โรงเรียนวันทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ