เรื่องราวของเรา

เริ่มต้นก่อตั้ง

สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

หน่วยงานของรัฐ ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

ลงหลักปักฐาน

ที่ทำการเริ่มแรก

สำนักงานชั่วคราวแห่งแรกอยู่ที่ห้องประชุมของกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สู่รั้วจามจุรี

สสวท. ย้ายสำนักงานชั่วคราวมาที่ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

บ้านเลขที่ 924

ได้มีสำนักงานถาวรในที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เมื่อก่อสร้างตึกอำนวยการสำเร็จ จึงได้ย้ายมาอยู่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2516

คำปฏิญาณของ สสวท.

อดีตผู้อำนวยการ สสวท. ศ. ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์ ได้จัดทำคําปฏิญญาของ สสวท. เพื่อให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ สถาบัน และประเทศชาติสืบไป

ออกแบบตรา สสวท.

ก่อนจะมาเป็นตรา สสวท. ในปัจจุบัน แบบร่างแรกๆ ของตรา สสวท. ออกแบบภายใต้แนวคิด

"สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ" 

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี

  • ความหมาย

    สถาบันที่อยู่เคียงคู่กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาที่เกี่ยวข้อง อันเป็นภารกิจหลักของสถาบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทางการศึกษาของประเทศไทย

  • โทนสี

    สีทองบนตราสัญลักษณ์ เปรียบดั่งคุณค่าของ สสวท. ที่ดำรงคงอยู่มาอย่างยาวนาน สีน้ำเงิน สีอัตลักษณ์ของ สสวท. เป็นตัวแทนของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รูปแบบตัวอักษร

    ฟอนต์ Myriad Pro Bold ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมก้าวไปข้างหน้าภายใต้แนวความคิด “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต”