จุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการที่สำคัญ

2512 ณ จุดเริ่มต้น
2513 แต่งตั้งผู้อำนวยการ
2515 ก่อตั้ง สสวท.
2518 - 2520 หนังสือเรียนคุณภาพ
2525 - 2527 ทุน พสวท.
2533 พัฒนาครู
2557 STEM Education
2565 สู่อนาคต

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

เชิญร่วมเสวนาวิชาการเนื่องใน สสวท. ครบ 50ปี ในหัวข้อ “มุ่งเน้นการออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” 

ผลงานเด่นตลอด 50 ปี

50 ปี แห่งความภูมิใจ

Play Video

เสียงบอกเล่าแห่งความสำเร็จ

การทำงานของ สสวท. เป็นการทำงานระดับโลก เพราะเราต้องช่วยให้ครู และนักเรียนไทยเท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก
ดร.เฉลียว มณีเลิศ
อดีตผู้อำนวยการ สสวท. พ.ศ. 2532 - 2536
สิ่งที่ สสวท. ทำไว้ครอบคลุมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
อดีตผู้อำนวยการ สสวท. พ.ศ. 2544 - 2548
เด็กโอลิมปิกก็เหมือนต้นกล้าที่ สสวท. และ มูลนิธิ สอวน. ช่วยกันรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ยที่คิดว่าดีที่สุด เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
รศ.เย็นใจ สมวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน.
สสวท. เป็นองค์กรหลักสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ของประเทศ
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
รองผู้อำนวยการ สสวท.
สสวท. ได้ติดอาวุธทางการศึกษาให้กับเรา ... พัฒนาให้เราเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ครูวันดี โค้ไพบูลย์
ครู สควค.