mainstage redisign-02

จุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการที่สำคัญ

2512
ณ จุดเริ่มต้น
ณ จุดเริ่มต้น

นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติจัดตั้ง สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในนามสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2513
แต่งตั้งผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการคนแรก

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้ นายสนั่น สุมิตร เป็นผู้อำนวยการ สสวท. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513

2515
ก่อตั้ง สสวท.
ก่อตั้ง สสวท.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับปรุงและส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของการศึกษาทุกระดับ

2518 - 2520
หนังสือเรียนคุณภาพ
หนังสือเรียนเล่มแรก

ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2518
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

2525 - 2527
พัฒนาคน
จัดตั้ง พสวท.

จัดตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถสูงด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

2533
พัฒนาครู
จัดประชุม วทร. ครั้งแรก
จัดประชุม วทร. ครั้งแรก

การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2557
STEM Education
ผู้ผลักดัน STEM ศึกษา
ผู้ผลักดัน STEM ศึกษา

จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (STEM Education National Center) ตั้งอยู่ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

2566
สู่อนาคต
50 ปี สสวท.
50 ปี สสวท.

 พร้อมก้าวไปข้างหน้าภายใต้แนวความคิด “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต”

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

เชิญร่วมเสวนาวิชาการเนื่องใน สสวท. ครบ 50ปี ในหัวข้อ “มุ่งเน้นการออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” 

ผลงานเด่นตลอด 50 ปี

50 ปี แห่งความภูมิใจ

เสียงบอกเล่าแห่งความสำเร็จ

การทำงานของ สสวท. เป็นการทำงานระดับโลก เพราะเราต้องช่วยให้ครู และนักเรียนไทยเท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก
ดร.เฉลียว มณีเลิศ
อดีตผู้อำนวยการ สสวท. พ.ศ. 2532 - 2536
สิ่งที่ สสวท. ทำไว้ครอบคลุมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
อดีตผู้อำนวยการ สสวท. พ.ศ. 2544 - 2548
เด็กโอลิมปิกก็เหมือนต้นกล้าที่ สสวท. และ มูลนิธิ สอวน. ช่วยกันรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ยที่คิดว่าดีที่สุด เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
รศ.เย็นใจ สมวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน.
สสวท. เป็นองค์กรหลักสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ของประเทศ
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
รองผู้อำนวยการ สสวท.
สสวท. ได้ติดอาวุธทางการศึกษาให้กับเรา ... พัฒนาให้เราเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ครูวันดี โค้ไพบูลย์
ครู สควค.